Minä perustan tulevaisuuden turvalliseen huomiseen – Toivottavasti sinäkin!

Turvallisuuden ammattilaisena pyrin antamaan poliittiseen päätöksentekoon parasta mahdollista osaamistani ja samalla nostamaan avoimesti ja oikea-aikaisesti keskusteluun uhat ja epäkohdat. Näköpiirissä olevista  haasteista huolimatta on kuitenkin hyvä muistaa, että Suomi voi paremmin kuin koskaan.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kulmakivi on uskottavuus. Viime aikoina esiin tulleet epäselvyydet ja epäeettinen toiminta mm. vanhustenhoidossa on kestämätön suunta. Tällaiselle toiminnalle yritetään löytää hyviä selityksiä ja puolusteluja. Minun periaatteisiini ei kuulu katsoa ongelmista poispäin. Keskeisiä arvojani ovat rehellisyys, totuudessa pitäytyminen ja toisten ihmisten kunnioittaminen.

Kiitos kaikista saamistani yhteydenotoista. Ilman teiltä saamaani palautetta ja viestejä on mahdoton viedä asioita eteenpäin.

Yhteistyöterveisin, Juha

Jotta voi vaikuttaa täytyy osallistua. Kansallinen lainsäädäntöön ja päätöksentekoon liittyvän vaikuttamisen keskeisin paikka on eduskunnassa.

Katse tulevaisuuteen

Työllisyyden parantaminen hyödyntää jokaista suomalaista. Ainoa keino varmistaa, että julkinen talous saadaan tasapainoon, on nostaa työllisyysastetta. Työllisyysaste tulee saada seuraavalla vaalikaudella lähelle 75 %.

Maahanmuuton tulee olla yhteiskunnallisesti kestävää. Päätöksenteon tulee olla tosiasioihin perustuvaa. Laiton maahantulo ja maassaolo tulee torjua. Turvapaikanhakijoilta tulee edellyttää tahtoa sopeutua yhteiskuntaamme – maassa maan tavalla.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat tuntuvia jo meidän elinaikanamme, eikä vasta lasten lapsiemme aikakautena. Suomen on ilmastoneuvotteluissa aktiivisesti edistettävä kansainvälisissä neuvotteluissa globaalia, 1,5 asteen tavoitteeseen perustuvaa ratkaisua. Suomen tulisi pyrkiä lähes päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä.

Panostaminen lapsiin ja nuoriin on panostamista tulevaisuuteen. Samalla haluan turvata senioreille turvallisen elämän ja aktiivisen elämän sekä hyvät palvelut niin pitkään kuin mahdollista.

KYSYMYKSIÄ, VASTAUKSIA SEKÄ RUUSUJA JA RISUJA

Tässä osiossa julkaisen minulle tulleita kysymyksiä ja niihin vastauksia. Kehuja ja kritiikkiä voin tilanteen mukaan julkaista.

Sivulla julkaistaan myös viestejä, joita minulle on tullut mm. kaupunginvaltuuston päätöksistä tai muista politiikan päätöksistä.

Yleisiä kysymyksiä:


Mitä mieltä olet Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja Natosta

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena tulee olla suomalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaaminen. Samaan aikaan on muistettava, että turvallisuus on paljon muutakin kuin poliisin, rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien ylläpitämä ns. kova turvallisuus. Olen pitänyt teemoissa aina esillä arjen turvallisuutta, joka on tosiasiallisesti mukana meidän kaikkien arjessa jokaisena päivänä. Mutta takaisin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Suomen turvallisuusympäristö muuttui perusteellisesti Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan. Sen jälkeen on erityisenä huolena ollutkin kansainvälisen turvallisuusjärjestelmän kestävyys niin Euroopan tasolla kuin koko maailmassa. Tätä taustaa vasten oli hienoa, että Suomi haki Nato jäsenyyttä ja toivottavasti hakemuksen mahdollisimman pikainen ratifiointi muissa jäsenmaissa johtaisi Suomen täysjäsenyyteen.

Nato-jäsenyys tulee lisäämään sekä Suomen turvallisuutta että Itämeren alueen ja Euroopan pohjoisosan vakautta. Täysjäsenenä Suomi pääsee osallistumaan Naton päätöksentekoon ja puolustusvoimiemme vahva kyky tuo lisäksi Natolle tarpeellisen pohjoisen voimavaran.

Tässä yhteydessä on kuitenkin tarpeellista muistaa edelleen EU jäsenyytemme sekä Pohjoismainen puolustusyhteistyö. EU:n on tehtävä enemmän Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamiseksi ja kansalaisten suojelemiseksi. Suomi on toiminut aloitteellisesti niin Eurooppalaisen kuin Pohjoismaisen puolustusyhteistyön alueella. Puolustusyhteistyöllä voidaan saavuttaa edelleen merkittävää lisäarvoa.

 

 

Pitäisikö mielestäsi verotusta keventää?

Lähtökohtaisesti kyllä, joskaan kysymys ei määrittele mitä verotusta tarkoitetaan. Ansiotuloverotusta tulisi keventää ensi vaalikauden aikana.

Kevennys pitäisi toteutetaan kautta linjan kaikille palkansaajille, koska työn verotus on haitallista kaikissa tuloluokissa. Lisäksi kevennys tulisi kohdistaa myös eläkeläisille. Rahat näihin veronkevennyksiin saataisiin nostamalla haittaverotusta (mm. alkoholi, tupakka ym.).

Millaisia ulkoisia turvallisuusuhkia näet?

Minulle työssäni näkyy päivittäin erilaiset rikollisuuden muodot. Nuorten ja jopa lasten väkivaltaisuus ja kouluissa tapahtuvat pahoinpitelyt ovat nousseet vakavaksi ongelmaksi. Viimeaikainen jengirikollisuus tai katujengit ovat niinikään huolestuttava ilmiö. Se millä nimellä ongelmaa kutsutaan ei ole merkityksellistä. Vain sillä on merkitystä, että ongelmaan puututaan nopeasti ja riittävän ponnekkaasti. Tähän tarvitaan kuitenkin ensisijaisesti yhteistyötä. Mukaan pitää saada niin kodit, koulu kuin viranomaisetkin. Jokainen toivottavasti ymmärtää, ettei ongelmaa ratkaista pelkästään poliisin voimin.

Turvallisuuden muutokset nykyisessä yhteiskunnassamme ei kuitenkaan ole pelkästään rikollisesta toiminnasta johtuvia. Kuka olisi vielä vuoden 2019 vaalien alla osannut ennustaa, että tulevan hallituksen merkittävimmät turvallisuushaasteet liittyvät koko maailmaa koitelleeseen koronapandemiaan.

Kansainvälinen tilanne huono ja huolestuttaa aiempaa enemmän.  Suurvaltojen, erityisesti Venäjän harjoittama voimapolitiikka, hyökkäyssota, ei lupaa kovin hyvää. Samaan aikaan on seurattava aktiivisesti myös ääriryhmien, terrorismin ja laittoman maahanmuuton ilmiöitä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka vaatiikin jatkuvaa huomiota.

Mitä vanhuspalveluille tulee tehdä. Miten otat ikäihmiset huomioon?

On päivänselvää, että tarvitsemme vanhuspalveluihin lisää hoitajia sekä lainsäädännön joka määrittelee hoitajamitoituksen ja sen valvonnan. Ikäihmisten joukko on hyvin monimuotoinen. Osa tarvitsee enemmän palveluita ja hoivaa kuin toinen. Jokaisen ikäihmisen tulee saada tarvitsemansa palvelut mahdollisimman hyvin omiin tarpeisiinsa. On muistettava, että ylivoimaisesti suurin osa seniorikansalaisista asuu omassa kotonaan.

Hoitajien koulutusta tulee lisätä, koska hoitajia tarvitaan koko ajan enemmän. Hoitoalalle tulisi saada kannusteita ja ohjata uudelleenkoulutusta mahdollisimman hyvin tähän suuntaan.

Kysymyksiä turvapaikanhakijoista; kotoutumisesta, palautuksista ja rikoksista:


Pitäisikö mielestäsi kaikki törkeisiin rikoksiin syyllistyvät turvapaikanhakijat palauttaa kotimaahansa?

Lähtökohtaisesti kyllä pitäisi. Ministeriöiden ja viranomaisten tulee ensisijaisesti diplomatian keinoin pyrkiä avaamaan palautusmahdollisuus näille henkilöille kotimaahansa. Ongelmana on ollut juuri se, ettei rikoksiin syyllistyneiden kotimaat ole olleet kaikissa tapauksissa valmiit ottamaan vastaan palautettavia. Ilman kotimaata ei ole paikkaa, jonne henkilöt voidaan palauttaa.

Mitä lääkkeitä sinulla olisi maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työelämään mukaan saamiseen?

Ensinnäkin tosiasia on, ettei kaikkia ole mitenkään saatavissa mukaan työelämään. Joillain on lähtökohdat niin terveydellisistä kuin osaltaan ehkä motivaatiosta johtuen niin hankalat, ettei heitä lähivuosina nähdä työvoimapulaa helpottavana resurssina. Kotouttamisen lähtökohtana on luonnollisesti se, että ko. henkilöt osoittavat omalla toiminnallaan halua kuulua yhteiskuntaamme mm. opiskelemalla kieltä, kulttuuriamme ja sopeuttaen omaa toimintaansa suomalaiseen yhteiskuntaan. Useimmiten jos jokin menee pieleen kotouttamisessa, kuulee syyksi kerrottavan kulttuuriset syyt.

Selvää on, että kulttuurierot vaikuttavat moneenkin asiaan, mutta ympäröivään yhteiskuntaan sopeutuminen ja sääntöjen noudattamista tai noudattamatta jättämistä ei voi aina selittää kulttuurieroilla. Esimerkiksi rikosten tekeminen ei ole sallittua uskoakseni missään kulttuurissa.

Pitäisikö mielestäsi kaikki törkeisiin rikoksiin syyllistyvät turvapaikanhakijat palauttaa kotimaahansa?

Lähtökohtaisesti kyllä pitäisi. Ministeriöiden ja viranomaisten tulee ensisijaisesti diplomatian keinoin pyrkiä avaamaan palautusmahdollisuus näille henkilöille kotimaahansa. Ongelmana on ollut juuri se, ettei rikoksiin syyllistyneiden kotimaat ole olleet kaikissa tapauksissa valmiit ottamaan vastaan palautettavia. Ilman kotimaata ei ole paikkaa, jonne henkilöt voidaan palauttaa.